Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Praktijk Body-Mind Hanneke van der Aalst. Algemene voorwaarden m.b.t. betaling, afzeggingen en niet-verschijnen op afspraken geldend voor therapie/ gesprekken met Hanneke van der Aalst, NVPA en SBLP therapeut.

Algemene voorwaarden therapie

Artikel 1

Alle bepalingen van de wet WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst) (boek 7, titel 7, afdeling 5 BW, behalve in het BW te vinden in de Staatscourant nr. 837 van 1994), zijn van toepassing op deze behandelingsovereenkomst.

Artikel 2

Belangrijk: Kom uw afspraak na! Het niet verschijnen op een afspraak kost veel kostbare tijd. Als de afspraak niet kan worden nagekomen, laat dit z.s.m. weten. De vrijgekomen tijd kan dan worden benut door een andere client. Een afspraak bij een NVPA therapeut dient, bij verhindering door de cliënt, 2 werkdagen voor de tijd van de afspraak te worden afgezegd per mail, tekstbericht of telefoon. Dat wil zeggen 48 uur. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt het totale bedrag van de sessie in rekening gebracht. Is er sprake van overmacht, dan kan het bedrag worden aangepast tot een bedrag van € 50,-

Artikel 3

Betaling geschiedt op basis van een factuur per sessie. De kosten van de sessie zijn vooraf vastgesteld op een geldend algemeen tarief. De factuur behoort binnen 7 dagen na de factuurdatum betaald te zijn, en voor het eerstvolgende gesprek.  Dit staat los van een vergoeding uit de ziektekostenverzekering. U blijft zelf eindverantwoordelijk voor de betaling.

Artikel 4

Bij niet betaling binnen 7 dagen is de cliënt in verzuim en stuurt de therapeut opnieuw een betalingsverzoek.

Artikel 5

Na dertig dagen is de therapeut gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 3,50 in rekening gebracht mag worden.

Artikel 6

Is binnen 7 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan dan is de therapeut gerechtigd de kosten te verhogen met nog eens € 3,50. Blijft betaling achterwege, dan is de therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De buitengerechtelijke kosten zijn momenteel vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 75,-. De kosten van de incassomaatregel komen hiermee voor rekening van de cliënt.

Artikel 7

Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de artikelen 4, 5 en 6 ter betaling geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient zoveel als mogelijk door therapeut en cliënt begrensd te worden.

Artikel 8

Bij een betalingsachterstand is Praktijk Bodymind gerechtigd verdere consulten op te schorten totdat de client aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 9

Therapeut draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie van de deelnemers overeenkomstig de geldende privacywet- en regelgeving.

Artikel 11

Als therapeut beschik ik over een klachtenregeling waarin alles geregeld is omtrent klachten. Deze vormt een onlosmakelijk deel van deze Algemene Voorwaarden en is voor een ieder (o.a. via de website) in te zien en zal op verzoek worden toegezonden. Wie een klacht heeft tracht deze eerst op te lossen met de therapeut. Als dit niet lukt of er zijn redenen waarom dit niet kan staat het klager vrij een gerechtelijke procedure te starten of een van de onafhankelijke klachtenfunctionarissen om een voor alle partijen bindende uitspraak te vragen. Alle betrokkenen zullen zolang een klacht niet is opgelost er naar derden geen vruchtbaarheid aan geven en met alle gegevens vertrouwelijk omgaan.

 

Algemene voorwaarden overige

Geldend voor workshops, individuele retraite bij Praktijk Body-mind van Hanneke van der Aalst

Artikel 1 Annuleringsvoorwaarden
 • Wie een verbintenis met praktijk Body-mind aangaat heeft 7 werkdagen bedenktijd waarbinnen opdrachtgever ( in deze workshop deelnemer of opdrachtgever individuele retraite)  kosteloos alsnog kan besluiten van de verbintenis af te zien. Dit dient altijd digitaal of schriftelijk te gebeuren. Dit recht vervalt bij aanvang van de workshop.
 • Deze termijn start op het moment dat mondeling overeenstemming is bereikt dan wel digitaal of schriftelijk bevestiging heeft plaatsgevonden. Indien het laatste het geval is geldt als datum die van de E-mail dan wel het poststempel.
 • Mocht een workshop of retraite niet doorgaan  dan worden de reeds betaalde kosten binnen 10 dagen na bekendmaking volledig terugbetaald
Artikel 2: Niet tijdige betaling
 • Indien niet tijdig wordt betaald zal Body-mind opdrachtgever hierop eenmaal mondeling en schriftelijk aanspreken. Blijft vervolgens betaling uit dan zal opdrachtgever nogmaals digitaal of schriftelijk worden aangesproken waarna binnen zeven dagen betaald moet zijn. Indien dit niet het geval is heeft praktijk Body-mind het recht betaling op te eisen inclusief wettelijke rente.
 • Mocht een incasso- of gerechtelijke procedure nodig zijn om alsnog betaling te bewerkstelligen dan zijn alle kosten hiervan voor opdrachtgever.
Artikel 3: Honorering
 • Praktijk Body-Mind biedt activiteiten aan tegen vooraf vastgestelde prijzen. Indien er sprake is van bijkomende kosten die ook moeten worden voldaan wordt dit vooraf aangegeven.
Artikel 4: Verantwoordelijkheid Body-Mind
 • Praktijk Body-mind is verantwoordelijk voor de kwaliteit van alle leveringen en spant zich naar beste inzicht en vermogen in deze te laten voldoen aan hetgeen in het vooruitzicht is gesteld.
 • Praktijk Body-mind is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toepassen en uitvoeren van het geleerde in de ruimste zin; zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 5: Verantwoordelijkheid deelnemer
 • Bij deelname, ongeacht aan welke blijft de verantwoordelijkheid voor enig handelen of nalaten bij de deelnemer zelf, ook voor het gebruik van de accommodatie en faciliteiten.
 • Deelnemer is en blijft zelf volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het, ten bate van zichzelf of anderen toepassen, uitvoeren of voorschrijven van de onderwezen leerstof en methoden. Dit geldt ook voor het gebruik van (hulp)middelen in welke vorm dan ook.
Artikel 6: Overmachtsituaties
 • Van overmacht is sprake als in niet te voorziene omstandigheden het onmogelijk is, of in redelijkheid niet verwacht kan worden dat aan verplichtingen wordt voldaan.
 • Indien een deelnemer na aanmelding privé in een niet toerekenbare overmachtsituatie terecht komt waardoor deelname vanaf dat moment geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt dan is praktijk Body-mind bereid in alle redelijkheid en in overleg daarvoor een oplossing te vinden.
 • Praktijk Body-mind is in geval van overmacht gerechtigd zonder genoegdoening wijzigingen aan te brengen in de de geplande data. Uiteraard zal daarbij het belang van de deelnemers zoveel mogelijk in acht worden genomen.
 • Indien deelnemer kan aantonen dat wijziging van geplande data aanleiding geeft tot onoverkomelijke problemen en moeten afzien van (verdere) deelname dan is hij slechts het deel van de aangegane verplichting verschuldigd dat is genoten.

Amsterdam, juni 2018
Ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34346560
Praktijk Bodymind. H. van der Aalst. www.praktijkbodymind.nl
Hanneke van der Aalst, Majanggracht 1, 1019 PW Amsterdam. Tel: 06-13453055.

U kunt de algemene voorwaarden ook downloaden.

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×