Praktijk BODYMIND

Voor Psychologische hulp bij
Traumaverwerking, Burn-out, Stress gerelateerde klachten

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen die ik na de sessies maak over het proces van de behandeling en het intakeformulier/de behandelovereenkomst die u zelf heeft ingevuld en ondertekend. Uw privacy heb ik hiervoor dan ook vastgelegd in mijn privacybeleid.

Uw privacy - mijn privacybeleid


Het privacybeleid van Praktijk voor Persoonlijke Ontwikkeling Bodymind is er om uw privacy te waarborgen. Hiertoe heb ik passende maatregelen getroffen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 1. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 2. Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 3. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Welke gegevens verwerk ik en voor welk doel

In het kader van uw behandeling verwerk ik de volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Overige contactgegevens zoals email en telefoonnummer

 • Uw geboortedatum

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Lichaamsgerichte behandeling’ of ‘Psychosociale therapie’

 • De kosten van het consultVerantwoordelijke


Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: PRAKTIJK BODY & MIND

Hanneke van der Aalst | Majanggracht 1 | 1019 PW Amsterdam | 06-13453055 | info@praktijkbodymind.nl


Bewaartermijnen


Ik verwerk en bewaar je persoonsgegevens gedurende de duur van je behandeling tot maximaal 20 jaar na afloop hiervan of zolang de wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst. Aansluitend  vernietig ik de persoonsgegevens vernietigd.


Beveiligingsmaatregelen en verwerkers


Ter bescherming van je persoonsgegevens heb ik passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maak ik geen gebruik van diensten van derden.

De aan mij gegeven persoonsgegevens geef ik uitsluitend door aan de daartoe wettelijke verplichte instanties en ook de zorgverzekering.  U kunt mij altijd inzage hierin vragen. Uw persoonsgegevens zal ik nimmer aan derden geven dan na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.


Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


Via de mail kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of ook te verwijderen. Ik zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

Indien u klachten hebt over de wijze waarop ik uw persoonsgegevens verwerk of uw verzoeken behandel, kunt u hierover per email contact opnemen. Dit kan gestuurd naar:  info@praktijkbodymind.nl.

Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u richten aan mijn administratie via info@praktijkbodymind.nl


Wijzigingen


Dit Privacybeleid kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Ik adviseer u dan ook om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Het privacybeleid nog eens rustig nalezen kan via het download exemplaar.

Contact

Voor vragen over de mogelijkheden kun je mailen of bellen naar
Hanneke van der Aalst
06-13453055

info@praktijkbodymind.nl

Vergoedingen

Er is geen vergoeding mogelijk in de basisverzekering. De kosten kunnen gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar bij een aanvullende verzekering. Een gedeelte van het bedrag wordt vergoed mits je aanvullend bent verzekerd.

Meer over tarieven en vergoedingen
© 2024 All rights reserved. | Optimalisatie door Portugalore
Fotografie: Yvonne Witte
×